Foto di Giuseppa Fois Tola

 

Giuseppa Fois Tola (1820-1914)