Foto di Giuseppa Rita Fois Passino

 

Giuseppa Rita Fois Passino (1828-....)